От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Дифракція електромагнітних хвиль на напівнескінчених періодичних структурах
2 Дослідження взаємодії потужного УФ випромінювання створеного ексимерного лазерного комплексу з сапфіром та пористим кремнієм
3 Дослідження випадково-неоднорідних середовищ методом оберненої задачі розсіяння когерентного випромінювання
4 Дослідження електронного переносу крізь молекулярні ланцюжки при наявності сильної дисипації
5 Дослідження процесів інтеркаляція - деінтеркаляція водневих інтеркалатів InSe
6 Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами
7 Дослідження структури збуджених станів ядер в області nothing100 Sn методом бета-розпаду
8 Дослідження фазових переходів та комбінаційного розсіяння в локально-ангармонічних системах з сильними електронними кореляціями
9 Електрооптичні ефекти в структурах МДН-рідкий кристал, зумовлені перенесенням і накопиченням заряду
10 Електростатичні та електромагнітні пастки високотемпературної плазми
11 Ефект слабкої локалізації світла при зворотному розсіюванні поверхнями зі складною структурою у діапазоні гранично малих фазових кутів
12 Ефекти обмінної взаємодії в оптичних та магнітотранспортних явищах в вузькощілинних напівмагнітних напівпровідниках Hg1-x-yCdxMnyTe і Hg1-x-yCdxMnySe
13 Концепція часу запізнення в задачах макропереносу радіоактивних речовин в гетерогенних середовищах
14 Кристалічна та магнітна структура катіон- заміщених магній- цинкових феритів
15 Механізм розсіювання носіїв струму та оптимізація термоелектричних властивостей кристалів PbTe, PbS n-типу провідності
16 Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками
17 Нелінійний тунельний транспорт електронів у двобар'єрних системах
18 Одержання та дослідження умов вирощування градієнтних кристалів твердих розчинів вісмут-сурма
19 Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореляційних властивостей коливальних станів, їх дисперсії в кристалах дифосфідів цинку та кадмію різних форм та модифікацій
20 Оптичні спостереження гравітаційних лінз
21 Поверхневі поляритони у напівпровідникових надгратках у сильних магнітних полях
22 Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях
23 Пружні деформації при релаксації фототермічного збудження в кристалах з різним ступенем п'єзоелектричних властивостей
24 Прямі та обернені спектральні задачі для демпфованих механічних систем
25 Резонансна взаємодія електромагнітного випромінювання з парамагнітними іонами хрому у сполуках ЕНВАCrV та Hg1-xCrxSe
26 Релятивістський розрахунок спектрів важких іонів з урахуванням ядерних та квантово-електродинамічних ефектів
27 Розвиток методів зондування плазми пучком важких іонів і його реалізація на стелараторі TJ-II
28 Роль нерівноважних носіїв заряду в лінійних явищах переносу в обмежених напівпровідниках
29 Теорія фрагментації та універсальні асимптотики
30 Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку
31 Моделювання процесів формування регіональної інвестиційної стратегії в умовах перехідної економіки України
32 Підвищення конкурентоспроможності продукції виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК
33 Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки
34 Прогнозування економічного розвитку малих підприємств
35 Розвиток податкових підходів регіонального регулювання інвестиційної діяльності
36 Соціально-економічні важелі активізації інноваційної праці на промислових підприємствах
37 Трансформація державного регулювання малого підприємництва в Україні
38 Формалізація оціночного зонування міських земель з застосуванням ГІС-моделі
39 Формування інтеграційної моделі акціонування в промисловості України
40 Формування пріоритетів у розвитку підприємств регіону
41 Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації
42 Міжнародно-правове регулювання права на свободу пересування і вибір місця проживання
43 Органи внутрішніх справ в системах правоохоронних органів України, Російської Федерації та інших зарубіжних країн: теоретичні аспекти
44 Підроблення як спосіб вчинення злочину
45 Роль преси у правовому інформуванні громадян України
46 Формування системи моніторингу малого підприємництва органами місцевого самоврядування
47 Методи та алгоритми ефективної обробки результатів вимірювального експерименту
48 Ембріологія видів триби Potentilleae (Rosaceae)
49 Механізми взаємодії FMRFa-подібних пептидів з протон-активованими каналами в сенсорних нейронах щурів
50 Мікробіологічне обгрунтування використання плацентарних препаратів та декаметоксину при синьогнійній інфекції
51 Морфологічні та біохімічні зміни чоловічих гамет (сперматозоїдів) при поєднаній дії іонізуючого опромінення і важких металів (експериментальне дослідження)
52 Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла і паренхіми передміхурової залози в нормі та в умовах загальної глибокої гіпотермії
53 Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот як фактор модифікації радіостійкості рослинних клітин
54 Особливості окиснювальної модифікації білків хроматину клітин печінки і карциноми Герена попередньо опромінених тварин-пухлиноносіїв
55 Особливості формування ентомокомплексів в сучасних агробіоценозах Центрального Лісостепу України
56 Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України
57 Регуляторна роль Ca+ у функціонуванні глутатіонової антиоксидантної системи лімфоцитів крові
58 Рибосомна АТРаза вищих еукаріот
59 Розвиток міжтканинних відносин в серці щурів в ранньому онтогенезі
60 Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів
Работы 61 - 120 из 47321 |  <<< Предыдущие работы || Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz