От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Стан судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу та особливості імунологічних порушень у хворих з різними клініко-морфологічними формами геморагічного васкуліту
2 Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень при невиношуванні вагітності
3 Стан фібринолітичної активності легень у дітей раннього віку, хворих на гострі захворювання органів дихання
4 Специфічна імунодіагностика в системі епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією
5 Стан ендотеліальної та гуморальної регуляції при серцевій недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з ІХС старших вікових груп в динаміці лікування
6 Система перинатального прогнозування, діагностики і профілактики внутрішньоутробних інфекцій на основі вивчення клініко-генетичних особливостей сім'ї
7 Тиреоїдно-імунна регуляція гомеостазу у дітей, хворих на гострі кишкові інфекції та патогенетичне обгрунтування застосування ліотироніну
8 Травматичний розрив барабанної перетинки (патогенез, клініка, лікування)
9 Функціональний стан міокарда, показники імунітету та неспецифічної резистентності організму при гострих коронарних синдромах у процесі лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту
10 Функціональний стан системи цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю
11 Специфические факторы вокального интонирования
12 Становлення й розвиток терміносистеми художнього розпису в українській мові
13 Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю
14 Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закладах
15 Політико-комунікативна безпека України у євроінтеграційному контексті
16 Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міської території
17 Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій
18 Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка
19 Іслам у Східній Україні: його сутність та історичні трансформації
20 Вихідний матеріал Allium cepa L. для селекційних програм Східної частини Лісостепу України
21 Властивості Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium, виділених трансоваріально від курей
22 Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему
23 Вплив адсорбентів на перебіг тільності, отелення і післяотельного періоду у корів в зоні радіаційного забруднення
24 Вплив екскрецій Alces alces (L.) на хімічні властивості лісових грунтів Степового Придніпров'я
25 Біологічна активність антиоксидантів в культурі тканин томата in vitro
26 Експериментальне обгрунтування перорального методу імунізації телят проти сальмонельозу
27 Енергія геоелектромагнітного поля і її раціональне використання у землеробстві
28 Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур'янами в посівах сільськогосподарських культур в умовах Полісся
29 Ефективність агрохімічних факторів відтворення родючості дерново-підзолистих грунтів центрального Полісся України
30 Діагностика інфекційного ринотрахеїту-пустульозного вульвовагініту великої рогатої худоби за показниками антитіл в носовому, піхвовому секретах та сльозі
31 Діагностика, прогнозування та профілактика патологічних родів у свиноматок
32 Дія етиленпродуцентів на ріст, асиміляційний апарат, морозостійкість та продуктивність малини
33 Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі
34 Добір за параметрами вікової та статевої структур для підвищення господарсько цінних показників шовковичного шовкопряда
35 Дослідження процесу очищення плоских решіт зерноочисних машин та обгрунтування параметрів очисників з комбінованими робочими органами
36 Дослідження процесу сепарації дрібного зерносоломистого вороху та обгрунтування параметрів робочих органів очисток комбайнів
37 Дослідження циркуляції фітовірусів в грунтах різних регіонів України
38 Знайдено документiв:        2736
39 Вплив попередників, способів обробітку грунту та мінеральних добрив на продуктивність скоростиглих гібридів соняшнику при зрошенні
40 Вплив способу поливу, режимів зрошення, прийомів обробітку грунту на продуктивність арахісу в умовах півдня України
41 Вплив строків садіння розсади на продуктивність тютюну різних сортотипів в умовах південної частини Західного Лісостепу України
42 Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-сірого лісового грунту та продуктивність культур сівозміни
43 Мінливість продуктивності рослин в популяції винограду сорту Мускат рожевий і відбір високопродуктивних клонів
44 Ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи, створених на базі різних генетичних плазм
45 Індукція синтетичними регуляторами росту органогенезу in vitro і на ранніх етапах онтогенезу рослин
46 Ефективність формування стад молочної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції
47 Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та стимуляторів росту в умовах Центрального Лісостепу України
48 Технологічні прийоми поліпшення якості молозива і молока та їх вплив на ріст і збереження телят
49 Створення вихідного матеріалу для селекції гречки дією мутагенів на вегетуючі рослини
50 Системне прогнозування розвитку культур в зрошувальному землеробстві
51 Спряжені поверхні в геометричних моделях формотворення робочих органів коренезбиральних машин
52 Розробка низькоінтенсивних модифікацій двоконсольного дощувального агрегата ДДА-100МА
53 Розробка нових консервантів, технологій зберігання і використання вологого зерна кукурудзи в годівлі великої рогатої худоби
54 Розроблення пристрою та дослідження способу електропунктурної терапії маститу корів
55 Ріст та формування генеративних органів Quercus robur L. в умовах Правобережного Лісостепу України внаслідок стимулювання репродуктивного процесу
56 Причини і механізми зниження заплідненості корів та її корекція
57 Підвищення продуктивних якостей свиней при відборі за співвідношенням констант росту
58 Підвищення стійкості руху орного агрегату при зміні технічних параметрів системи керування
59 Оптимізація основних технологічних параметрів при підрощуванні личинок російського осетра
60 Оптимізація технологічних підходів застосування природних імуномодуляторів в умовах хронічного опромінення телят
Работы 61 - 120 из 47321 |  <<< Предыдущие работы || Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz