От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Моделі та методи апаратного моделювання цифрових систем на кристалах
2 Моделювання хвильових процесів в просторово-розвинутих квазіоптичних резонансних структурах приладів міліметрового діапазону
3 Пошкоджуваність матеріалів при складному навантаженні
4 Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного силікону
5 Дослідження властивостей матеріалів із натуральної шкіри, пластифікованих різними способами
6 Розробка принципів та засобів забезпечення збалансованості конструкцій одягу
7 Системи автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах
8 Геологія Саксаганського насуву Криворізької структури і його роль у формуванні покладів багатих залізних руд
9 Зв'язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно- західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери
10 Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита
11 Метаболізм азоту у прісноводних водоростей та його роль у формуванні їх угруповань і якості води
12 Розповсюдження надширокосмугових радіосигналів у навколоземному просторі
13 Розробка методів та інструментарію для моделювання коливних процесів у нелінійних системах з випадковим збуренням
14 Уран-свинцевий вік гранітоїдів в обрамленні зеленокам'яних поясів Приазовського мегаблоку
15 Формування та розподіл опадів у посушливі і зволожені теплі періоди року на території Поділля
16 Ізоморфні занурення і метрика Громова - Хаусдорфа для скінченних метричних просторів
17 Інтеграли за загальними випадковими мірами
18 Інтерполяційні властивості розв'язків збурених лінійних параболічних рівнянь
19 Коливання неоднорідних стержнів періодичної структури
20 Контактні напруження в трансверсально ізотропних тонкостінних елементах та тілах з покриттями з урахуванням тертя і зношування
21 Контракції та реалізації алгебр Лі
22 Концентрація напружень в п'єзокерамічних тілах в околі еліптичного включення і гіперболоїдальної виточки
23 Коопукле і знакозберігаюче наближення періодичних функцій
24 Локальна поведінка розв'язків квазілінійних еліптичних та параболічних рівнянь
25 Моделі і методи паралельного упорядкування
26 Моногенні функції в крайових задачах для рівнянь еліптичного типу з виродженням на осі
27 Нерівності типу Колмогорова і екстремальні задачі аналізу
28 Обернені задачі імпульсного деформування стержнів, конічних та циліндричних оболонок
29 Оптимізація структур в динамічних системах на основі узагальненого принципу Беллмана
30 Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі
31 Поширення хвиль згину в періодично структурованих пружних системах
32 Процеси переносу при взаємодії крапель у турбулентних полідисперсних потоках
33 Розділяючі функції та їх застосування в алгебрі і функціональному аналізі
34 Розробка методів розрахунку напружено-деформованого стану згину труби як елемента трубопровідної системи
35 Розробка та експериментальне обгрунтування критерія поширення втомної тріщини за параметром поточного розкриття її вістря
36 Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п'ятого степенів у геометричному моделюванні
37 Статистико-механічне моделювання впливу пористих середовищ на властивості рідин
38 Статистична гідродинаміка сумішей магнітних та немагнітних частинок
39 Усереднення виродженних нелінійних задач в перфорованих областях
40 Фізично нелінійні задачі теорії ортотропних композитних оболонок з криволінійним отвором
41 Використання 2-іміно-2Н-1-бензопіран-3-карбоксамідів у синтезі нових біологічно активних речовин
42 Виявлення видоспецифічного антигену серед поверхневих компонентів Mycobacterium avium
43 Віддалені результати медикаментозного і хірургічного лікування повторних ішемій при оклюзивних і стенозувальних процесах каротидного басейну
44 Вікові особливості структури судинних захворювань головного мозку та стану церебральної гемодинаміки в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
45 Вплив медихроналу на функціональний стан мозкової системи позитивного підкріплення у щурів з вторинно набутими мотиваціями (експериментальним алкоголізмом)
46 Вплив модуляторів активності адрено- та холінореактивних систем на пухлинний ріст та протипухлинну активність хлофідену (експериментальне дослідження)
47 Вплив нейтрофілів на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу організму
48 Вплив прогестерону та 17 бета-естрадіолу на функціональну активність фактора некрозу пухлин
49 Вплив системної ензімотерапії на показники ліпідного обміну, імунозапальні реакції та гемодинамічні параметри на етапі довготривалого спостереження хворих, що перенесли інфаркт міокарда
50 Диференційоване ведення і лікування вагітних із синдромом утрати плода, обумовленим тромбофілією
51 Диференційований підхід до надання допомоги при розладах стану функціональної системи мати-плацента-плід
52 Динаміка апоптоз-опосередкованих та імунозапальних факторів при лікуванні хронічної серцевої недостатності бета-адреноблокаторами
53 Гострий дивертикуліт товстої кишки: клініка, діагностика, лікування
54 Гуморальні і клітинні аспекти "німої" ішемії міокарда при ішемічній хворобі серця (клінічне дослідження)
55 Діагностика і лікування сечостатевого трихомоніазу у жінок з урахуванням показників стану піхвового середовища та клінічного перебігу захворювання
56 Діагностика і лікування фетоплацентарної недостатності у вагітних з прееклампсією і анемією
57 Діагностика та лікування спастичного синдрому у хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хребта
58 Ефективність антигіпертензивної терапії у хворих на метаболічний синдром Х за даними добового моніторингу артеріального тиску та електрокардіограми
59 Ефективність вітректомії з лазеркоагуляцією та газовою тампонадою в лікуванні діабетичного макулярного набряку
60 Ефективність вугільного ентеросорбенту й озонотерапії в комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з різним ступенем ендогенної інтоксикації
Работы 61 - 120 из 47321 |  <<< Предыдущие работы || Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz