От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Знайдено документiв:        2736
2 Екосистемний підхід у веденні лісового господарства Буковинських Карпат і Передкарпаття в аспекті збалансованого розвитку регіону
3 Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від технологічних заходів догляду за посівами в південній частині Лісостепу України
4 Поліморфізм генофонду гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) за рівнем продуктивності та адаптивності в умовах Лісостепу України
5 Підбір індетермінантних гібридів помідора та удосконалення технології вирощування їх у зимових гідропонних теплицях
6 Контрольна з екології
7 Антична культура
8 Славному Подолу – 80 років
9 Контрольна робота з дисципліни: Зовнішньоекономічна діяльність
10 Контрольна з економіки
11 Правове забезпечення ринку праці
12 Контрольна з інформатики
13 Контрольна робота з маркетингу
14 “Право власності як основний інститут цивільного законодавства
15 Соціально-психологічні очікування в міжособистісній взаємодії у групах курсантів вищих навчальних закладів МВС України
16 Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика
17 Метод компактного представлення зображень в телекомунікаційних системах на основі тривимірного поліадичного кодування
18 Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського
19 Епідеміологія фібриляції-тріпотіння передсердь серед населення України за даними популяційних досліджень
20 Зіставлення клінічних та біохімічних фенотипів при синдромі Елерса - Данлоса
21 Комплексне лікування постраждалих з переломо-вивихами у ділянці кульшового суглоба
22 Комплексне хірургічне лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок з використанням культивованих фібробластів і аутодермопластики
23 Оптимізація анестезіологічного забезпечення малоінвазивних оперативних втручань
24 Оптимізація лікувально-профілактичних стратегій зі зниження ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
25 Оптимізація лікування хворих з холедохолітіазом шляхом застосування методів дистанційної та контактної літотрипсії в поєднанні з ендоскопічною папілосфінктеротомією
26 Протимікробна активність та фармакологічна дія гетероциклічних похідних хінолінію, що вміщують фрагменти аміноцукрів
27 Психотерапія і психопрофілактика в комплексному лікуванні хворих із залежністю від опіоїдів, інфікованих ВІЛ
28 Стан мікроциркуляторного русла пухлин під впливом фітопрепарату ГА-40 (експериментальне дослідження)
29 Створення та дослідження гомеопатичного комплексного засобу протиалергійної дії у формі гранул
30 Вплив плантажної оранки та удобрення на родючість осушуваних торфово-глейових грунтів і продуктивність багаторічної травосуміші у лісостепу
31 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
32 Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників
33 Екситони і фазові переходи в шаруватому сегнетоеластику Cs3 Bi2 I9
34 Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками
35 Формування шарів поруватого кремнію з високим квантовим виходом фотолюмінесценції
36 Концепция поэтапного формирования специалиста-менеджера
37 Методологические подходы построения прогнозной модели социально-экономического развития региона в условиях трансформации экономики
38 Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань
39 Управління підприємством в умовах конкуренції
40 Урбанізовані зони в системі поселень Закарпатської регіональної містобудівної системи
41 Фінансовий механізм організації економіки України
42 Дослідження структурно-функціональної організації плазміди pSM1 та створення вектора для ціанобактерії Plectonema boryanum
43 Оптимізація параметрів нелінійних динамічних гасителів коливань конструкцій, збуджуваних випадковим впливом
44 Оцінка жорсткості та деформативності дерев'яних балок з урахуванням зсувних депланацій перерізів
45 Розвиток теорії методів і створення засобів контролю умов праці за пиловим фактором
46 Міжнародна конференція "Електронні зображення та візуальні мистецтва"
47 Организация службы электронного заказа и электронной доставки документов в библиотеке университета
48 Підвищення ефективності проектування спеціалізованих комп'ютерних систем на базі типових мікропроцесорних платформ
49 Проблемы внедрения международного формата UNIMARC в национальную информационную среду России
50 Просторово-часові характеристики поля, розсіяного турбулентною атмосферою, та їх вплив на параметри радіотехнічних систем вимірювання профілю вітру
51 Ретроконверсия и эволюция правил каталогизации
52 Робастні алгоритми еліпсоїдального оцінювання з неповним кроком
53 Справочник "Информационные ресурсы Интернет": опыт создания электронного путеводителя
54 Крем'яний інвентар неолітичних культур України
55 Міфо-ритуальні основи дитячих ігор (на матеріалах Слобожанщини кінця XIX - початку ХХ ст.)
56 Проблемы обустройства и развития еврейского населения в Крыму в 1920-е гг
57 Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні (20-ті - 40-ві роки ХХ ст.)
58 Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічних закладах
59 Этнографические наблюдения в Крыму В.Ф. Зуева, русского путешественника второй половины XVIII века
60 Ефективність механізмів народовладдя як основа внутрішньополітичної безпеки України
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2017 linksdir.biz