От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Бренд-менеджмент торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації
2 Моделювання процесів кредитування освітніх послуг
3 Мотиваційні механізми діяльності фермерських господарств
4 Науково-методичні засади економічної діяльності об'єктів природно-заповідного фонду України
5 Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності
6 Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання
7 Підприємницька активність за умов суспільної трансформації (на прикладі малого бізнесу)
8 Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності
9 Управління венчурними організаціями в машинобудуванні
10 Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі
11 Управління фінансовим ресурсозбереженням торговельних підприємств
12 Управління фінансовими потоками аграрних підприємств
13 Управління формуванням бачення продукту проекту девелопменту на фазі проектування
14 Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці
15 Діагностування допоміжних трансформаторів та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції
16 Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систепм біоконверсії
17 Комп'ютерне моделювання динамічних об'єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складих передатних функцій
18 Методи та засоби формування послуг комп'ютерно-телефонної інтеграції з підвищеним рівнем безпеки для інтелектуальних мереж
19 Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об'єктів
20 Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання
21 Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних
22 Оптимізація формувача періодичних відліків часу з кільцем фазового автопідстроювання виокремленого пристрою синхронізації телекомунікаційних мереж
23 Розширення області безпечної роботи потужних напівпровідникових приладів з об'ємними ділильними шарами
24 Наукові основи створення високоресурсних термоемісійних катодних вузлів обладнання для плазмової обробки матеріалів
25 Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6 - 8-річного віку
26 Модернізація освітньої системи в східних землях Німеччини (1945 - 2007 рр.)
27 Підготовка майбутніх учителів до застосування інформаційних технологій у процесі вивчення суспільствознавчо-природознавчих дисциплін у початковій школі
28 Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах полікультурності Кримського регіону
29 Психологічні особливості та адаптаційні можливості ліворуких дітей в учбовій діяльності
30 Розвиток технічної творчості дітей та молоді у навчальних закладах Галичини (1900 - 1939 рр.)
31 Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадянського суспільства в Україні: комунікативний дискурс
32 Формування споживних властивостей морозива для спортсменів
33 Розробка матеріало- і енергозберігаючої технології апретування бавовняних тканин акриловими співполімерами
34 Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах Подільського Побужжя
35 Особливості зональних змін верхньоплейстоценових грунтів басейну Дніпра на території України
36 Оцінка впливу берегових антропогенних джерел забруднення на якість вод Одеського району північно-західної частини Чорного моря
37 Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу
38 Асимптотичні властивості simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних
39 Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем, близьких до інтегровних
40 Дослідження потенціалів взаємодії надстійких та сильно надстійких статистичних систем
41 Плоскі задачі термопружності для тіл з тріщинами уздовж дуг кіл з урахуванням повного гладкого контакту їх берегів
42 Антропогенетичні особливості дорослого міського населення Подільського регіону України хворого на цукровий діабет першого типу
43 Деструктивно-відновні процеси у шкірі при кріопошкодженні та озонотерапії
44 Дисфункція тимуса при експериментальному цукровому діабеті і в умовах порушеної толерантності до глюкози
45 Диференційоване відновлювальне лікування дітей з бронхіальною астмою з урахуванням показників конденсату видихуваного повітря
46 Діагностика та хірургічне лікування підпечінкового холестазу непухлинного генезу на етапах розвитку його ускладнень (клініко-експериментальне дослідження)
47 Дослідження системи HLA та цитокінів при первинній відкритокутовій глаукомі
48 Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту
49 Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у дітей із хронічною гастродуоденальною і гепатобіліарною патологією
50 Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація терапії гепатитів B і C в поєднанні з EBV-інфекцією
51 Клінічний перебіг, особливості діагностики та принципи лікування нозокоміальної пневмонії у дітей з гострою лейкемією
52 Клінічно-морфогістохімічне визначення життєздатності кінцівки в стані критичної ішемії при синдромі діабетичної стопи
53 Комплексне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, ускладненої трофічними виразками
54 Корекція гемостазіологічних порушень у комплексному лікуванні хворих із тромбозом глибоких вен нижній кінцівок
55 Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю
56 Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів
57 Модифікація in vitro біологічних властивостей клітин раку легені людини інтерфероном-альфа
58 Морфо-функціональні особливості міокарда лівого шлуночка серця в хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням
59 Морфогенез змін в ядрах кардіореспіраторного центру стовбура головного мозку при інсультах півкульової локалізації
60 Нейрохірургічна корекція рухових порушень при паркінсонізмі (експериментальне та клінічне дослідження)
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2016 linksdir.biz