От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Методи та системи статистичної діагностики дизель-генераторів на базі циклічних процесів
2 Механізми підвищення індентифікаційної здатності багатоканальних систем газового аналізу в динамічному режимі
3 Підвищення якісних показників систем підпорядкування регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії
4 Подавлення неканонічних гармонік вхідного струму тиристорних випрямлячів засобами мікропроцессорного керування
5 Розрахунок характеристик вихрових клапанів з урахуванням тертя об стінки вихрової камери
6 Розробка і дослідження компресора каскадно-теплового стиску для наддуву чотиритактного двигуна
7 Розробка і дослідження системи газотурбінного наддуву чотиритактного трициліндрового двигуна
8 Дифракційні та спектральні властивості багатощілинних резонансних діафрагм у прямокутному хвилеводі
9 Дослідження технічних суперечностей та їх вирішення на ранніх етапах розробки цифрових регуляторів параметрів сигналу в телекомунікаційних системах
10 Комплексное обслуживание электронными ресурсами ЦНСХБ ученых сельскохозяйственной науки России
11 Контурные тепловые трубы с алюминиевым испарителем для комбинированных систем охлаждения РЭА
12 Моделі бінарних логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті
13 Опыт создания электронной библиотеки письменного наследия Ярославского региона
14 Поддержка процессов предметизации в условиях ретроспективной конверсии. Опыт ВГБИЛ
15 Поліпшення технічних характеристик ферозондових давачів для систем керування орієнтацією об'єктів
16 Предикатні моделі логіко-математичних понять та їх застосування в системах штучного інтелекту
17 Системотехніка та технологія лексикографічних систем семантичного типу
18 Систолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних
19 Етносоціальний вектор культурної політики України: стратегічні пріоритети
20 Обрядові аспекти народної лікувальної практики слов'янського населення Південно-Західної України
21 Румунські дослідники традиційної культури і побуту населення Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
22 Захист прав потерпілого в провадженні в справах про адміністративні правопорушення
23 Морфогенез в культурі in vitro сегментів стебла і клональне мікророзмноження Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa (Nutt.) Maguire
24 Дослідження гідродинамічних характеристик торцевих дроселів та динаміка торцевих ущільнень
25 Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектра та методи його ефективного виявлення
26 Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки
27 Формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації в системі спортивної підготовки
28 Розробка технології очищення вовняного волокна із застосуванням ультразвуку
29 Удосконалення технології розстилу лляної соломи із застосуванням механічної і хімічної обробки
30 Удосконалення технології формування пакувань хрестового намотування
31 Дистанційне зондування хвильових збурень іоносфери та морської поверхні в короткохвильовому діапазоні
32 Комп'ютерна технологія автоматизованого тривимірного геологічного моделювання
33 Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів
34 Відображення зон молодої активізації на території України в геофізичних полях та ізотопії гелію
35 Гравітаційний резонанс і геологічні процеси (теоретичне обгрунтування концепції і її практичне застосування)
36 Донні відклади верхньо-середньої частини р.Дністер (еколого-геохімічний аспект)
37 Концентрування та визначення мікрокількостей фосфору(V) і талію(І) у водах з використанням гетерополікомплексів фосфору
38 Математичні моделі активного та пасивного сейсмоакустичного моніторингу природних та природно-технічних систем
39 Методика та апаратура морської геотермічної зйомки з метою пошуків покладів вуглеводнів
40 Мінералогія каменесамоцвітної сировини групи кварцу з кори вивітрювання ультрабазитів Українського щита (Середнє Побужжя)
41 Оцінка екологічного стану української частини басейну ріки Західний Буг
42 Полифункциональность топонимики США
43 Понтида: гипотезы и действительность
44 Розробка методів зменшення кислотоутворення в атмосфері при експлуатації градирень на техногенно навантажених територіях
45 Роль областной библиотеки в развитии и использовании региональных информационных ресурсов
46 Срібло в Білозерській зеленокам'яній структурі Українського щита
47 Властивості рухів у випадку Ейлера для узагальнених рівнянь Ейлера- Пуасона
48 Динамічна ентропія автоморфізмів груп та групових алгебр
49 До теорії відображень, що зберігають міру
50 Дослідження систем Лотки - Вольтерри з імпульсною дією
51 Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від фі-субгауссових випадкових процесів
52 Збіжність рядів за деякими ортонормованими системами та коефіцієнтні оцінки
53 Зв'язані задачі термомеханіки фізично нелінійних тіл при гармонічному навантаженні в одночастотному наближенні
54 Зв'язані термомеханічні задачі для циліндра із фізично нелінійного непружного матеріалу при осесиметричному нестаціонарному навантаженні
55 Ізоморфні занурення і метрика Громова - Хаусдорфа для скінченних метричних просторів
56 Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками
57 Метод скінченних елементів з вибором координатних функцій при моделюванні фізичних процесів
58 Міри на просторі узагальнених функцій над полем p-адичних чисел
59 Оптимізація температурних режимів нагрівання та термонапруженого стану неоднорідних і термочутливих тіл
60 Прецесійні коливання і резонанси вісесиметричних оболонок з перерізом,що розгалужуєтья,при складному обертанні
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2017 linksdir.biz