От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Облік і аналіз корпоративних цінних паперів
2 Облік і контроль затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (на матеріалах підприємств гірничовидобувної галузі)
3 Оптимізація співвідношення кінцевих результатів і витрат при плануванні (на прикладі будівельних підприємств Криму)
4 Організаційно-економічна реструктуризація підприємств м'ясної промисловості при переході до ринкової економіки
5 Організаційно-економічні механізми управління ринком нафти і нафтопродуктів України в умовах глобалізації
6 Підвищення кваліфікаціі персоналу комерційного банку
7 Принципы управления финансами рекреационных учреждений
8 Розвиток лізингу для забезпечення оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств
9 Розвиток форм господарювання в приміській зоні (на прикладі приміської зони м.Харкова)
10 Розробка механізму внутрішнього інвестування на промисловому виробництві
11 Роль лизинговых отношений, как объекта финансового менеджмента, на украинском и зарубежных рынках
12 Систематизация конкурентных стратегий предприятий
13 Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства
14 Сучасні аспекти інноваційного розвитку регіону в умовах ринкової трансформації
15 Управління бюджетним процесом на регіональному рівні
16 Управління маркетинговими дослідженнями підприємств в процесі формування конкурентних переваг
17 Управління соціальним ризиком (на прикладі Донецької області)
18 Управлінські аспекти обліку та контролю операційних доходів і витрат на підприємствах електролампового виробництва
19 Фінансове забезпечення суб'єктів господарювання туристичної галузі
20 Фінансовий менеджмент в бурякоцукровому підкомплексі України
21 Фінансовий механізм організації економіки України
22 Формування і розвиток виробничо-технічного обслуговування аграрних підприємств в ринкових умовах
23 Формування і функціонування корпоративних структур в економіці регіону
24 Правове регулювання обмежень прав на землю в Україні
25 Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ - середина ХХ ст.)
26 Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання)
27 Управління та правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ
28 Формування системи моніторингу малого підприємництва органами місцевого самоврядування
29 Вільнорадикальні процеси в мозку і серці дорослих і старих щурів при іммобілізаційному стресі
30 Вплив конкурентних взаємодій між рослинами на анатомо-морфологічну будову, ріст і продуктивність деяких еугалофітів
31 Експресія ізоформ адаптерного білка RUK/CIN85 в пухлинах людини
32 Зміни низькопорогової кальцієвої провідності нейронів латеродорсального ядра таламуса щурів у період раннього онтогенезу
33 Інфрадіанна ритміка фізіологічних процесів у щурів із низькою руховою активністю у відкритому полі при дії слабкого змінного магнітного поля наднизької частоти
34 Колагеназа і кератиназа стрептоміцетів
35 Метаболічні порушення в організмі щурів, уражених нітритом натрію, тетрахлорметаном і низькими дозами радіації, та шляхи їх корекції
36 Механізми стрес-індукованих уражень печінки
37 Морфологічні та біохімічні зміни чоловічих гамет (сперматозоїдів) при поєднаній дії іонізуючого опромінення і важких металів (експериментальне дослідження)
38 Морфофункціональні зміни в щитовидній залозі новонароджених щурів за умов материнського гіпотиреозу спричиненого 131I
39 Морфофункціональні особливості регуляції активності адренокортикоцитів щура
40 Нейрофізіологічні особливості відновлення пам'яті у щурів під впливом трансплантації тканин гіпокампу та блакитнуватої плями ембріонального мозку
41 Одержання і характеристика нового високопродуктивного штаму культивованих клітин арнебії барвної Arnebia euchroma (Royle) Jonst
42 Особливості будови шкіри і асоційованої з нею лімфоїдної тканини у щурів в ранньому постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоплідного уведення антигенів (анатомо-експериментальне дослідження)
43 Особливості протеолітичних процесів у травному тракті телят
44 Розвиток міжтканинних відносин в серці щурів в ранньому онтогенезі
45 Розподіл білка адгезії нервових клітин NCAM в стуктурах головного мозку щурів за умов дії іонізуючого опромінення в малій дозі
46 Роль ендоплазматичного ретикулуму у регуляції внутрішньоклітинної - сигналізації та функціонування ацинарних клітин підщелепної слинної залози
47 Роль факторів міжклітинної взаємодії в механізмах регуляції центрального і регіонарного кровообігу
48 Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей гомо-n-мерних монометинових ціанінових барвників - високоефективних флуоресцентних зондів для детекції нуклеїнових кислот
49 Скоротлива активність гладеньких м'язів артерій та вміст внутрішньоклітинного Ca2+ за дії оксиду азоту та його донорів (експериментальне дослідження)
50 Структурні основи міжмолекулярного розпізнавання та комплексоутворення серинових протеїназ
51 Сумісна дія іонізуючої радіації та важких металів на фібробласти мишей в культурі
52 Триба Coronilleae (Adans.) Boiss.(Fabaceae Lindl.) флори України
53 Фітоперифітон прибережних ділянок Таганрозької затоки Азовського моря та його біоіндикаційні особливості
54 Фіторізноманітність Лівобережного Придніпров'я
55 Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій
56 До оцінки впливу каскаду дніпровських водосховищ на гідроекологічний стан Черкаського Придніпров'я
57 Закріплення піщаних основ, забруднених фосфорнокислими промстоками, в умовах діючого виробництва
58 Методика архітектурної реабілітації міського середовища Донбасу, що містить порушені території
59 Містобудівні принципи і методи формування системи паркування легкових індивідуальних автомобілів в крупних та найкрупніших містах України (на прикладі м.Києва)
60 Міцність залізобетонних згинаних елементів, завантажених в межах висоти перерізу
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2016 linksdir.biz